Algemene Voorwaarden

Te Koop Rond Flakkee is de lokale marktplaats waar nieuwe en tweedehands goederen alsmede diensten kunnen worden aangeboden. Te Koop Rond Flakkee onderscheidt zich van andere digitale marktplaatsen door het lokale karakter. Te Koop Rond Flakkee is er voor de bewoners van Goeree-Overflakkee en omstreken en de lokale bedrijven en instellingen. Te Koop Rond Flakkee is een advertentiesite, geen veilingsite. Voordat u gebruikmaakt van Te Koop Rond Flakkee dient u de algemene voorwaarden aandachtig te bestuderen. Indien u gebruik maakt van Te Koop Rond Flakkee gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


Definities


 • Te Koop Rond Flakkee
 • Alle advertenties van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Schouwen-Duiveland en Hoeksche Waard staan op deze website.

 • Advertentie
 • Het aanbieden van een product en/of dienst en/of het vragen naar een product en/of dienst.

 • Adverteerder
 • De particulier of het bedrijf of de instelling die c.q. dat een of meerdere advertenties heeft geplaatst.

 • Gebruiker
 • Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van Te Koop Rond Flakkee door, onder meer doch niet uitsluitend, te zoeken naar, het bekijken van, te reageren op, te bieden op advertenties.

 • Schade
 • Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.  Toepasselijkheid

  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen adverteerders respectievelijk gebruikers enerzijds en Te Koop Rond Flakkee anderzijds en gelden voor alle diensten van Te Koop Rond Flakkee, onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn.

  Indien er in strijd met de algemene voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld, dan behoudt Te Koop Rond Flakkee zich het recht voor om advertenties te wijzigen of te verwijderen en/of om adverteerders en/of gebruikers de toegang tot Te Koop Rond Flakkee te ontzeggen en uit te sluiten van verder gebruik van de website, onverminderd het recht van Te Koop Rond Flakkee om nadere rechtsmaatregelen te treffen en schade-vergoeding te eisen.

  De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

  Te Koop Rond Flakkee behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website en zijn direct van toepassing.

 • Registratie
 • Het plaatsen van advertenties op Te Koop Rond Flakkee is alleen mogelijk na registratie door de adverteerder op Te Koop Rond Flakkee via het daartoe dienende registratieformulier.

  Met registratie op TeKoopRondFlakkee zijn geen kosten gemoeid.

  De adverteerder dient alle gegevens waarom wordt verzocht volledig en naar waarheid in te vullen. De adverteerder draagt er zorg voor dat de registratiegegevens zonodig worden geactualiseerd. Te Koop Rond Flakkee is niet verantwoordelijk voor onjuiste en/of onvolledige gegevens van de adverteerder.

  De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van de door de adverteerder gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

  Te Koop Rond Flakkee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van gebruikersnaam en wachtwoord aan derden.

  Te Koop Rond Flakkee zal zonder voorafgaande toestemming van de adverteerder geen registratiegegevens aan derden verstrekken. Bij misbruik van Te Koop Rond Flakkee behoudt Te Koop Rond Flakkee zich echter het recht voor om aangifte te doen en gegevens van adverteerders en/of gebruikers zonder voorafgaande toestemming ter beschikking te stellen aan justitie. In geval van oplichting zal Te Koop Rond Flakkee alle mogelijke hulp aan justitie verlenen. Te Koop Rond Flakkee behoudt zich tevens het recht voor om in geval van technische noodzaak persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

  Het is gebruikers en adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens die door gebruikers en/of adverteerders beschikbaar zijn gesteld aan Te Koop Rond Flakkee in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de digitale marktplaats van Te Koop Rond Flakkee.

 • Adverteren
 • Na registratie is het voor particulieren mogelijk om zonder kosten een niet-bedrijfsmatige advertentie te plaatsen en te beheren op Te Koop Rond Flakkee.

  Het is particulieren niet toegestaan om zonder betaling zakelijke contactgegevens, of anderszins bedrijfs- of instellingsgerelateerde gegevens  en/of website links in advertenties te vermelden en/of de advertentie voor bedrijfsmatige doeleinden te gebruiken. Vermelding van onder meer doch niet uitsluitend handelsnamen, merken, logo’s en domeinnamen van bedrijven en instellingen is niet toegestaan in de gratis advertenties.

  Vanaf het moment dat een advertentie is aangemaakt, blijft de advertentie één maand op Te Koop Rond Flakkee staan. Na één maand wordt de advertentie automatisch inactief. De advertentie kan dan opnieuw voor een periode van één maand worden geactiveerd door de adverteerder. Na twee maanden of – indien de advertentie na één maand niet is gereactiveerd – na één maand wordt de advertentie definitief verwijderd.

  Advertenties mogen niet misleidend zijn.

  De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Te Koop Rond Flakkee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de advertentie.

  Het is niet toegestaan één advertentie of soortgelijke advertenties meerdere malen te plaatsen op Te Koop Rond Flakkee, ook niet in verschillende rubrieken.

  Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden zijn.

  Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

  Te Koop Rond Flakkee behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen of te verwijderen.

  Te Koop Rond Flakkee is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel als gevolg van het niet kunnen tonen van de advertentie.

  Adverteerders kunnen zonder extra kosten foto’s en/of afbeeldingen in de advertentie plaatsen die betrekking hebben op de/het aangeboden dienst/product. Het is verboden foto’s en/of afbeeldingen te plaatsen die in strijd zijn met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden. De adverteerder draagt er zorg voor dat de foto’s en/of afbeeldingen vrij zijn van auteursrechten en/of aanverwante rechten. Deze rechten dienen bij de adverteerder te liggen danwel dient de adverteerder toestemming van de (auteurs)rechthebbende te hebben verkregen om de foto’s en/of afbeeldingen op Te Koop Rond Flakkee te plaatsen. Te Koop Rond Flakkee is te allen tijde gerechtigd foto’s en/of afbeeldingen van de website te verwijderen.

 • Betaalde diensten
 • Bedrijven en instellingen betalen maandelijks een bedrag aan Te Koop Rond Flakkee voor advertenties, banners en/of buttons op de website.

  Tegen betaling kunnen particulieren advertenties voor bedrijfsmatige doeleinden plaatsen en/of zakelijke (contact)gegevens en/of website links in advertenties vermelden.

  Bij het bepalen of de advertentie als zakelijk of particulier kan worden aangemerkt, let Te Koop Rond Flakkee onder meer op de navolgende criteria:

  • domeinnaam adverteerder
  • overwegend aanbod van nieuwe artikelen
  • naam adverteerder wijkt af van familienaam
  • adverteerder beschikt over inschrijving Kamer van Koophandel
  • Het soort producten en/of diensten dat wordt aangeboden
  • de hoeveelheid producten en/of diensten die wordt aangeboden
  • De hoeveelheid geplaatste advertenties
 • Relatie Te Koop Rond Flakkee – adverteerder – gebruiker
 • Te Koop Rond Flakkee is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik van de website tot stand komt tussen adverteerder en gebruiker. Te Koop Rond Flakkee is niet betrokken bij eventuele daadwerkelijke transacties tussen adverteerders en gebruikers. Te Koop Rond Flakkee kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid en/of de legaliteit van de geadverteerde goederen en/of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de adverteerder om goederen en/of diensten te verkopen en de bevoegdheid van de gebruiker om goederen en/of diensten te verkopen.

  Te Koop Rond Flakkee aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, voortvloeiende uit de “bemiddeling” tussen adverteerders en gebruikers. Met bemiddeling wordt hier slechts bedoeld het via TeKoopRondFlakkee met elkaar in contact komen van adverteerder en gebruiker.

  Gebruikers en adverteerders vrijwaren Te Koop Rond Flakkee van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen tussen adverteerder en gebruiker.

 • Aansprakelijkheid
 • Te Koop Rond Flakkee is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit de onbereikbaarheid van Te Koop Rond Flakkee en/of websites die via koppelingen in advertenties en/of via Te Koop Rond Flakkee worden opgeroepen. Te Koop Rond Flakkee is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) de websites die door middel van koppelingen via (advertenties van) Te Koop Rond Flakkee kunnen worden bereikt; zij heeft hierover geen zeggenschap.

 • Intellectuele eigendom
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Te Koop Rond Flakkee. Het is gebruikers en adverteerders verboden om de website of enig gedeelte daarvan te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden danwel hyperlinks naar Te Koop Rond Flakkee weer te geven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Te Koop Rond Flakkee.

 • Geschillenregeling
 • Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met Te Koop Rond Flakkee die niet in goed onderling overleg kunnen worden beslecht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.